Monday, June 07, 2010

ഒരു രാജിക്കത്ത്

{]nb kLm¡sf,

F\n¡v \n§sfmSv Hs¶ tNmZn¡mëÅp, \n§s¡ms¡ \¶mbn¡qsS? F\n¡v hsc s]®pIn«nb ØnXn¡v C\n ChnsS C§s\ Hê kwc`w Bhiyap­v Fs¶\n¡v tXmì¶nÃ. AXn\m Cu {Kq¸v ]ncn¨v hnSm³ Rm³ \n§tfmSv A`yÀ°nçì. Csæn km¼¯nI D]tcm[w XpS§nb amÀK§fnte¡v t]mtI­nhêsaìw Cu L«¯n HmÀ½n¸n¡s«.

ss_ Z ss_, sabn³ Imcyw adì. Znkv Cukv ssa emÌv tU hnXv _m¨ntegvkv ¢_v. ssa tÌbv lnbÀ hmkv FIvkeâv, sF hmkv G_nÄ äp teÀ¬ A tem«v {^w HmÄ H^v bp, Imcyw Fs´ms¡ Bbmepw C\n Fsâ ]«n ChnsS \nçw, {ioI­³ \mbÀ ]dbp¶ t]mse KpUv _mbv

kkvt\lw
APnXv

3 comments:

ഉപാസന || Upasana said...

ബാച്ചി ക്ലബ്ബില്‍ നിന്നു അഭിലാഷണ്ണനെ പുറത്താക്കണം
:-)

ഉപാസന || Upasana said...

ഏക്കെന്റ്രിക് : ഒകെ ഒകെ :-)

Babu Kalyanam said...

:-)