Monday, June 07, 2010

ഒരു രാജിക്കത്ത്

{]nb kLm¡sf,

F\n¡v \n§sfmSv Hs¶ tNmZn¡mëÅp, \n§s¡ms¡ \¶mbn¡qsS? F\n¡v hsc s]®pIn«nb ØnXn¡v C\n ChnsS C§s\ Hê kwc`w Bhiyap­v Fs¶\n¡v tXmì¶nÃ. AXn\m Cu {Kq¸v ]ncn¨v hnSm³ Rm³ \n§tfmSv A`yÀ°nçì. Csæn km¼¯nI D]tcm[w XpS§nb amÀK§fnte¡v t]mtI­nhêsaìw Cu L«¯n HmÀ½n¸n¡s«.

ss_ Z ss_, sabn³ Imcyw adì. Znkv Cukv ssa emÌv tU hnXv _m¨ntegvkv ¢_v. ssa tÌbv lnbÀ hmkv FIvkeâv, sF hmkv G_nÄ äp teÀ¬ A tem«v {^w HmÄ H^v bp, Imcyw Fs´ms¡ Bbmepw C\n Fsâ ]«n ChnsS \nçw, {ioI­³ \mbÀ ]dbp¶ t]mse KpUv _mbv

kkvt\lw
APnXv

4 comments:

ഉപാസന || Upasana said...

ബാച്ചി ക്ലബ്ബില്‍ നിന്നു അഭിലാഷണ്ണനെ പുറത്താക്കണം
:-)

ഉപാസന || Upasana said...

ഏക്കെന്റ്രിക് : ഒകെ ഒകെ :-)

Babu Kalyanam said...

:-)

samir said...

Extraordinary blog went amazed with the content that they have developed in a very descriptive manner. This type of content surely ensures the participants to explore themselves. Hope you deliver the same near the future as well. Gratitude to the blogger for the efforts.
wealth management dubai